SFS 2012:193 Lag om ändring i lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse
För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.