SFS 2012:195 Lag om ändring i lagen (2006:531) om särskild tillsyn över finansiella konglomerat
För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.