SFS 2012:376 Lag om ändring i lagen (2009:62) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism
För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.