SFS 2012:381 Lag om ändring i lagen (2000:1087) om anmälningsskyldighet för vissa innehav av finansiella instrument
För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.