SFS 2012:394 Lag om upphävande av lagen (1993:825) om personregister i riksdagens informationssystem Rixlex
För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.