SFS 2012:399 Lag om ändring i lagen (2011:1200) om elcertifikat
För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.