SFS 2013:93 Lag om ändring i lagen (1991:1047) om sjuklön
För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.