SFS 2013:94 Lag om ändring i lagen (1991:1488) om handläggning av vissa ersättningar till den som tjänstgör inom totalförsvaret
För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.