SFS 2013:99 Lag om ändring i lagen (1999:890) om försäkringsverksamhet under krig eller krigsfara m.m.
För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.