SFS 2014:387 Lag om ändring i lagen (2012:278) om inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation i de brottsbekämpande myndigheternas underrättelseverksamhet
För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.