SFS 2014:386 Lag om ändring i lagen (2008:854) om åtgärder för att utreda vissa samhällsfarliga brott
För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.