SFS 2014:482 Lag om ändring i lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument
För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.