SFS 2014:488 Lag om ändring i lagen (2005:405) om försäkringsförmedling
För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.