SFS 2014:585 Lag om ändring i lagen (1979:357) om yrkesmässig försäljning av dyrkverktyg
För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.