SFS 2014:587 Lag om ändring i lagen (1983:1097) med vissa bestämmelser om larmanläggningar m.m.
För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.