SFS 2014:980 Lag om ändring i lagen (2000:562) om internationell rättslig hjälp i brottmål
För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.