SFS 2014:983 Lag om ändring i lagen (2004:298) om införande av lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse
För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.