SFS 2014:985 Lag om ändring i lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden
För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.