SFS 2014:986 Lag om ändring i lagen (2008:814) om statligt stöd till kreditinstitut
För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.