SFS 2014:992 Lag om ändring i lagen (2014:484) om en databas för övervakning av och tillsyn över finansmarknaderna
För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.