SFS 2014:990 Lag om ändring i lagen (2011:1268) om investeringssparkonto
För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.