SFS 2015:474 Lag om ändring i socialavgiftslagen (2000:980)
För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.