SFS 2015:475 Lag om ändring i lagen (2001:1170) om särskilda avdrag i vissa fall vid avgiftsberäkningen enligt lagen (1994:1920) om allmän löneavgift och socialavgiftslagen (2000:980)
För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.