SFS 2015:692 Lag om upphävande av lagen (1976:839) om Statens va-nämnd
För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.