SFS 2015:693 Lag om ändring i lagen (2006:412) om allmänna vattentjänster
För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.