SFS 2015:885 Lag om ändring i lagen (1998:189) om förhandsbesked i skattefrågor
För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.