SFS 2015:893 Lag om ändring i lagen (2014:1474) om ändring i skatteförfarandelagen (2011:1244)
För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.