SFS 2015:984 Lag om ändring i lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga
För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.