SFS 2015:988 Lag om ändring i lagen (1998:621) om misstankeregister
För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.