SFS 2016:2 Lag om ändring i fastighetstaxeringslagen (1979:1152)
För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.