SFS 2016:885 Lag om ändring i lagen (2001:185) om behandling av uppgifter i Tullverkets verksamhet
För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.