SFS 2016:894 Lag om ändring i lagen (2006:451) om offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden
För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.