SFS 2017:394 Lag om ändring i fastighetstaxeringslagen (1979:1152)
För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.