SFS 2017:398 Lag om ändring i lagen (1984:1052) om statlig fastighetsskatt
För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.