SFS 2017:588 Lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229)
För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.