SFS 2017:594 Lag om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)
För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.