SFS 2017:595 Lag om ändring i skollagen (2010:800)
För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.