SFS 2018:1394 Lag om ändring i lagen (1995:1570) om medlemsbanker
För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.