SFS 2018:1624 Lag om ändring i lagen (2018:1252) om ändring i rättegångsbalken
För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.