SFS 2018:1999 Lag om ändring i lagen (2003:460) om etikprövning av forskning som avser människor
För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.