SFS 2018:2121 Lag om ändring i lagen (2018:1752) om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229)
För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.