SFS 2018:486 Lag om ändring i lagen (1996:1156) om receptregister
För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.