SFS 2018:487 Lag om ändring i lagen (2002:160) om läkemedelsförmåner m.m.
För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.