SFS 2018:580 Lag om ändring i alkohollagen (2010:1622)
För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.