SFS 2018:582 Lag om ändring i lagen (2014:799) om sprängämnesprekursorer
För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.