SFS 2018:599 Lag om ändring i lagen (2005:590) om insyn i vissa finansiella förbindelser m.m.
För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.