SFS 2019:105 Förordning om ändring i strafföreläggandekungörelsen (1970:60)
För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.