SFS 2019:194 Förordning om ändring i förordningen (1982:327) om notarius publicus
För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.