SFS 2019:412 Lag om ändring i plan- och bygglagen (2010:900)
För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.