SFS 2019:417 Lag om ändring i lagen (2004:299) om inlåningsverksamhet
För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.